Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

Chrzest Święty

„Kto uwierzy i ochrzci się- będzie zbawiony”
(Mt  28,19; Mk 16, 15-16)
Wymagania:
Sakrament Chrztu Świętego  udzielany jest w terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się w domach rodziców przed chrztem dziecka. Rodzice (a przynajmniej jedno z nich) zgłaszają się  do kancelarii parafialnej z  aktem urodzenia dziecka wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego. Ojcem lub matką chrzestną musi być katolik (katoliczka), którzy przyjęli sakrament bierzmowania i jeżeli są małżeństwem- zawarli związek małżeński sakramentalny. Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii mówiące o tym, że są wierzący i praktykujący. Rodzice dziecka i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pojednania, aby w tak uroczystym dniu w pełni uczestniczyć we mszy świętej.

Komunia Święta

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki…
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne…”

Dzieci z naszej parafii przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w drugą niedzielę maja.
Przygotowania do tego sakramentu odbywają się w szkole i dodatkowo w drugim semestrze w kościele.
Dorośli parafianie mogą przyjąć Komunię Świętą na każdej mszy świętej pod warunkiem, że są w stanie Łaski Uświęcającej.
Osoby obłożnie chore mogą skorzystać z tego sakramentu podczas objazdu chorych, który odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00.  Osoby te należy wcześniej zgłosić w zakrystii.

Małżeństwo

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”

Narzeczeni powinni się zgłosić w kancelarii parafialnej nad trzy miesiące przed planowanym ślubem i spokojnie podjąć bezpośrednie przygotowanie do tego Sakramentu.
Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
– metryka chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się narzeczonego lub narzeczonej do duszpasterza
– świadectwo katechezy z ostatniej klasy szkoły zawodowej lub średniej
– dowód tożsamości
– ewentualne potwierdzenie udziału w kursie przedmałżeńskim.
– mile widziany stosowne ubranie
Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe muszą dostarczyć trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z kandydatów. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w Dniu Skupienia, w naukach przedmałżeńskich i do wizyty w Poradni Życia Małżeńskiego. Nasza parafia korzysta w tym względzie z pomocy Parafii Św. Filipa i Jakuba w Żorach, Św. Stanisława-  biskupa i męczennika w Suszcu i w Żorach.
Uczniowie klasy II szkoły ponadgimnazjalnej mają bliższe przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa na spotkaniach
w naszym kościele. Terminy tych spotkań są ogłaszane na początku roku szkolnego i katechetycznego, tzn. we wrześniu.

Spowiedź Święta

„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła…”

(formuła rozgrzeszenia)

Z sakramentu Spowiedzi można skorzystać: – 15 min przed każdą mszą świętą – w soboty pół godziny przed mszą świętą oraz osoby chore – w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00. Osoby te należy wcześniej zgłosić w zakrystii.

Bierzmowanie

„Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.” (KKK)

Do sakramentu Bierzmowania przystępują zasadniczo uczniowie klas trzecich gimnazjum. Młodzież przygotowuje się do tego sakramentu podczas katechezy w szkole oraz przy parafii w czasie spotkań formacyjnych oraz uczestnicząc w pełni w comiesięcznej pierwszopiątkowej Mszy Świętej, tzn. przystępując do sakramentu Pokuty i do Komunii Świętej.
Sakramentu Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup w poniedziałek po drugiej niedzieli maja.
Dorośli nie bierzmowani są proszeni o kontakt z księdzem proboszczem we wrześniu.

Sakrament Chorych

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego…” (formuła sakramentu)

Sakrament ten często mylnie bywa nazywany „ostatnim namaszczeniem”. Tymczasem można go przyjmować  wielokrotnie   w każdej poważnej chorobie, gdy wierzący może odczuwać osłabienie sił witalnych i duchowych. Sakrament Chorych udzielany jest podczas pierwszosobotnich wizyt u chorych, a także, gdy zachodzi tego konieczność, tzn. gdy o niego prosi chory lub jego rodzina. Dzięki temu sakramentowi Chrystus uzdalnia wierzącego do znoszenia dolegliwości choroby, a jeśli taka jest wola Boża-  do cudownego uzdrowienia. Sakrament ten umacnia nadprzyrodzoną wiarę, nadzieję i miłość chorego. Niestety, chyba wielu wierzących unika przyjęcia tego sakramentu łącząc go (w sposób nieupoważniony) z ewentualną bliską już śmiercią. Jest to postawa niegodna człowieka wierzącego, który spotkanie z Bogiem- czy to w sakramencie, czy w wypadku śmierci- uważa za zagrożenie. Jest taka sentencja wyrażona w suplikacjach: „ Od nagłej, niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie.” Jest to przecież prośba człowieka wiary o to, by przed swoją śmiercią mógł spotkać się z Bogiemw Sakramencie Pokuty i Komunii Świętej aby mieć „pewność” swojego zbawienia. Udzielenie choremu sakramentów Pokuty, Namaszczenia Chorych, Komunii Świętej i odpustu zupełnego na okoliczność śmierci nazywa się wiatykiem. Są to te „rzeczy, które są potrzebne w drodze do Boga.” (łac.via-  droga, stąd wiatyk)